according


according
(according to)
according to law კანონის თანახმად
everything is proceeding according to plan ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის
according to their respective needs თითოეული მათგანის მოთხოვნილებათა შესაბამისად
according to the latest reports… უკანასკნელი ცნობების თანახმად…
according to instructions ინსტრუქციის თანახმად
to sort shoes according to size ფეხსაცმლის დახარისხება ზომის მიხედვით
according to her story it appears that… მისი სიტყვებიდან / ნათქვამიდან გამოდის, რომ...
according to his statement მისი მტკიცებით // მისი განცხადების თანახმად...
to treat smb according to merits ვისიმე დაფასება დამსახურების მიხედვით
according to the terms პირობების თანახმად
according to his version//in his version მისი ვერსიით
according to the will ანდერძის თნახმად
according to expert opinion სპეციალისტების აზრით
according to expectations როგორც მოსალოდნელი იყო
the problems are graded according to difficulty ამოცანები სიძნელის მიხედვითაა დალაგებული
they classified the children according to age ბავშვები ასაკის მიხედვით დაყვეს / დააჯგუფეს
according to him მისი სიტყვების თანახმად
according to 1 თანახმად
according to 2 მიხედვით

English-Georgian dictionary.

Look at other dictionaries:

 • According — Ac*cord ing, p. a. Agreeing; in agreement or harmony; harmonious. This according voice of national wisdom. Burke. Mind and soul according well. Tennyson. [1913 Webster] According to him, every person was to be bought. Macaulay. [1913 Webster] Our …   The Collaborative International Dictionary of English

 • According as — According Ac*cord ing, p. a. Agreeing; in agreement or harmony; harmonious. This according voice of national wisdom. Burke. Mind and soul according well. Tennyson. [1913 Webster] According to him, every person was to be bought. Macaulay. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • according — 1. according as. This is now well established as a subordinating conjunction meaning ‘depending on whether, to the extent to which’, despite Fowler s long warning (1926) against its use: e.g. • Llanaba Castle presents two quite different aspects …   Modern English usage

 • according to — W1S2 prep 1.) as shown by something or stated by someone ▪ According to the police, his attackers beat him with a blunt instrument. ▪ There is now widespread support for these proposals, according to a recent public opinion poll. 2.) in a way… …   Dictionary of contemporary English

 • according to — UK US preposition ► used for saying which person, group, piece of information, etc. provides a particular fact: »According to a company spokesman, the firm is expected to have sales of more than $3.5 billion this year. according to… …   Financial and business terms

 • according — ► ADVERB 1) (according to) as stated by or in. 2) (according to) corresponding or in proportion to. 3) (according as) depending on whether …   English terms dictionary

 • according — [ə kôr′diŋ] adj. agreeing; in harmony according as 1. to the degree that; in proportion as 2. depending on whether; if according to 1. in agreement with 2. in the order of [arranged according to size] …   English World dictionary

 • according — c.1300, matching, similar, correponding, prp. adjective and adverb from ACCORD (Cf. accord) (v.). Meanings conforming (to), compliant, in agreement; consistent, harmonious; suitable, appropriate are from late 14c. According to referring to, lit.… …   Etymology dictionary

 • According — Ac*cord ing, adv. Accordingly; correspondingly. [Obs.] Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • according to — index pursuant to Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • according to — ♦ 1) PHR PREP If someone says that something is true according to a particular person, book, or other source of information, they are indicating where they got their information. Philip stayed at the hotel, according to Mr Hemming... He and his… …   English dictionary